นางอุมาพร นันทธีโร

นางอุมาพร นันทธีโร

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม)

ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการด้านประกันสุขภาพ

จุดมุ่งหมายของหน่วยงาน

           กลุ่มงานประกันสุขภาพ  มีความมุ่งมั่นปรับปรุงและพัฒนาระบบงานบริการอย่างต่อเนื่อง มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยเสริม เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง และสะดวกสบายต่อผู้มารับบริการสูงสุด และมีการจัดเก็บค่าบริการทางการแพทย์ที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา

ภาระหน้าที่

            กลุ่มงานประกันสุขภาพ มีหน้าที่ให้บริการตรวจสอบสิทธิการรักษาของผู้ป่วยที่มารับบริการ ประสานงานเชื่อมโยงการใช้สิทธิรักษาพยาบาลในสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และสิทธิประกันสังคม ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในของโรงพยาบาลนครนายก จัดเตรียมเอกสารประกอบการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลจากต้นสังกัด และงานทบทวนข้อมูลทางการใช้ทรัพยากรและสิทธิประโยชน์ทางการแพทย์ โดยยึดมั่นในหลักการดูแลผู้ป่วยที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ให้ผู้ป่วยทุกคนได้เข้าถึงสิทธิประกันสุขภาพ ตลอดจนได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุดตามที่ผู้ป่วยอันพึงจะได้รับอย่างเท่าเทียมกัน

การให้บริการ

 1. ดำเนินการให้ประชาชนมีหลักประกันสุขภาพ ตามสิทธิที่พึงได้รับ ขึ้นทะเบียนออกบัตร ประสานงาน ส่งต่อให้ได้รับสิทธิหลักประกันสุขภาพ
 2. สิทธิประโยชน์ของผู้มีหลักประกันสุขภาพ ให้ได้รับบริการตามสิทธิ ด้วยความถูกต้อง ประกอบไปด้วยสิทธิต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
  2.1 สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า
  2.2 สิทธิประกันสังคม
  2.3 สิทธิตามพระบัญญัติผู้ประสบภัยจากรถ พ.ร.บ.
  2.4 สิทธิแรงงานต่างด้าว
  2.5 สิทธิบุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ
  2.6 สิทธิข้าราชการกรมบัญชีกลาง
  2.7 สิทธิสวัสดิการข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 3. ให้การบริการแก่ผู้มีหลักประกันสุขภาพ ให้เข้าถึงอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมทุกสิทธิ
 4. ดำเนินการตรวจสอบรับรองสิทธิ และให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้มีสิทธิ
 5. จัดเตรียมเอกสารประกอบการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล
 6. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายนอกและภายใน
 7. ลงทะเบียนและเรียกเก็บค่าชดเชยบริการทางการแพทย์ ในโครงการสิทธิประกันสุขภาพต่าง ๆ
 8. ทบทวน ประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 9. เป็นศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารด้านงานประกันสุขภาพ ตลอดจนให้ความรู้ ประกาศ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ งานหลักประกันสุขภาพ แก่บุคลากรภายในและภายนอก
 10. ให้คำปรึกษา รวมทั้งแก้ไขปัญหาเรื่องสิทธิการรักษาของผู้รับบริการ